”Skit-snack” med Sjönära

”Skit-snack” med Sjönära

En liten guide om avlopp och dess olika för- och nackdelar.

Text: Johan Vogel Foto: Sjönära

Alla är vi numera måna om vår miljö och natur och medvetna om hur känslig denna fråga är. Detta gäller inte minst i sjönära miljöer där olika sorters föroreningar påverkar hav och dess liv. Vi som arbetar som mäklare i miljön längs våra kuster och på öar möter ofta mycket osäkerhet och frågetecken om vad som gäller och vilka tekniker som finns vad gäller avlopp. Vi ska här försöka reda ut några av de problem, och lösningar som finns när det kommer till avlopp för sjönära fastigheter.

Mycket av den bebyggelse som finns i strandnära lägen har funnits på samma plats sedan en längre tid, detta i och med den tuffa strandskyddslagen som råder sedan 1973 och hus byggda före dess har ofta äldre lösningar för hur de tar hand om det avloppsvatten. Förr var det inte lika noga med miljöhänsyn och än idag finns det många fastigheter med enklare former av avlopp såsom stenkista (grop med stenar) eller rör som leder gråvattnet rakt ut i marken.

Allt högre krav
Idag har vi både större krav på bekvämlighet i form av disk- och tvättmaskin men även toaletterna vill vi ha bekväma och lättskötta med liten skötsel i form av tömning av latrin. Kraven från kommunerna vad gäller enskilda avlopp har också ökat och då man ansöker om att bygga till, eller bygga nytt dyker ofta avloppsfrågan upp på agendan. Detta kombinerat med den ökade medvetenheten om hur olika former av utsläpp påverkar miljön gör att man vill och behöver tänka över hur man hanterar avloppsvattnet från sin fastighet.

Som tidigare nämnt finns det kvar många enklare former av avlopp. Dessa har i princip ingen funktion som renar det vatten som släpps ut utan är mer konstruerade för att dränera bort gråvattnet effektivt. Dessa kallas ofta stenkiste-avlopp och består av en grop med stenar som dränerar vattnet. Detta vatten är oftast bara från diskho och/eller tvättställ.

Ta hand om vattnet på ett bra sätt
För att ta hand om vattnet på ett bättre sätt förordas ofta ett modernare avlopp med en tvåkammarbrunn, fettavskiljare, med efterföljande infiltrationsbädd. Detta fungerar som så att fetter och dylikt skall sedimenteras i två steg i tvåkammarbrunnen och det renade vattnet leds ut i rör med små hål i där vattnet sedan renas genom en bädd av sand och grus innan det kommer ner i marken. Tvåkammarbrunnen behöver tömmas på fett och avlagringar och detta görs normalt vartannat år och det är sällan mycket som behöver tömmas. Denna typ av avlopp godkänns oftast och har en uppskattad livslängd på ca 25 år.

Då denna lösning ej erbjuder möjlighet att ta hand om latrin så krävs en annan lösning för det. Den allra enklaste och mest beprövade är ju ett torrdass men då måste man ta hand om det genom kompostering eller s.k. budning av latrinkärlen. Mulltoa har funnits sedan länge men kräver i princip samma skötsel som ett torrdass om inte mer. Förbränningstoaletter har funnits på marknaden och erbjuder ett enklare sätt att ta hand om latrin. Detta förbränns och kvar blir endast aska som är enkelt att deponera i rabatter eller i marken.

För dig som vill ha spoltoalett
För de som absolut önskar spoltoalett så finns det olika lösningar. Dock måste man i dessa fall alltid ta hänsyn till de kommunala bestämmelserna och man bör även tänka på den ökade vattenförbrukningen detta ger. De flesta kommuner förordar idag antingen en sluten tank till vilket avloppsvattnet från wc leds eller ett minireningsverk. Den slutna tanken skall tömmas regelbundet och ett krav för denna lösning är att det finns möjlighet till detta på ett effektivt sätt. Reningsverk är mer kostsamma att anlägga men har den fördelen att de inte behöver tömmas lika ofta men kräver en del underhåll. Dessa renar avloppsvattnet på kemisk och/eller biologisk väg.

Tidigare, men ibland även idag, kan så kallade trekommarbrunnar med infiltration godkännas för att ta hand om allt avloppsvatten inklusive det från wc. Dessa är lättskötta men kräver likt tvåkammarbrunn och sluten tank möjlighet till reguljär tömning. I känsliga miljöer kan de dock nekas tillstånd till då det riskerar att komma igenom alltför orenat vatten.

Se upp så det inte skiter sig
Oavsett vilka bekvämligheter man önskar i sin sjönära fastighet bör man vara medveten om att många avlopp är äldre och kan sakna tillstånd. Dessutom håller de ju inte i all evighet. Vid ny- och tillbyggnad kommer oftast denna fråga upp och skall hanteras utefter de lokala bestämmelserna.

Slutligen kan rekommenderas att man alltid skall ha ett torrdass som komplement om ”det skiter sig” med den andra tekniken.